Rezervace + 420 731 483 856 menu
Ubytování

Buďte u nás jako doma

V našem hotelu pro Vás máme připravených 55 pokojů různých kategorií i velikostí. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha / vana), televizí se satelitními programy, telefonem a wifi připojením, některé pokoje jsou navíc vybaveny lednicí a trezorem. 

Služby

Sekretářské služby (kopírování, faxování, tisk), parkovné v ceně 200 CZK / noc/ osobní auto, možnost zapůjčení žehličky a fénu v recepci, letní zahrádka.

Ceník 

 

 

Pondělí - Čtvrtek

Pátek a Sobota

Neděle

1/1

Jednolůžkový pokoj 

990 CZK

1090 CZK

890 CZK

1/2

Dvojlůžkový pokoj - Manželská postel / oddělené postele

1290 CZK

1420 CZK

1160 CZK

1/3

Třílůžkový pokoj - Manželská postel / oddělené postele

1890 CZK

2080 CZK

1700 CZK

1/4

Čtyřlůžkový pokoj

2190 CZK

2410 CZK

1970 CZK

 

Apartmá

1990 CZK

1990 CZK

1990 CZK

 

 

 

 

 

 

Poplatek za psa

350 CZK

350  CZK

350 CZK

 

Poplatek za parkovné / 1 Noc

200 CZK

 200 CZK

 200 CZK

 

 

 

 

 


 • Ceny zahrnují snídani formou švédských stolů, DPH a místní poplatky.
 • Rezervace je platná do 21.00 hodin v den příjezdu (v případě předpokládaného pozdějšího příjezdu o této skutečnosti prosím informujte recepci).
 • Opuštění pokojů je do 11.00 hodin, za příplatek 300 CZK do 17.00 hodin.
 • Ceny jsou platné po celý rok mimo období veletrhů a Grand Prix. Cena za pokoj v těchto obdobích je následující: 2500 Kč za dvojlůžkový a trojlůžkový pokoj, 1200 Kč za jednolůžko, čtyřlůžko a apartmán za 3000 Kč.

 

REZERVACE ubytování

tel: +420 731 483 856, email: reception@amphone.cz

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Hotelem Amphone, který je provozován společností Amphone spol. s r.o. (dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v Hotelu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).

 

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti
a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

 

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

 

Článek I.

Předsmluvní ujednání

 

 1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek
  a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

 

 1. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány příslušnému oddělení společnosti, tj. Obchodnímu
  a rezervačnímu oddělení, příp. řediteli provozovny.

 

 1. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

 

 1. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/ zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat
  v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

 

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

 

 1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

 

Článek III

Nástup ubytování 

 

 1. Při nástupu ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.

 

 1.   Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.

 

Článek IV

Platební podmínky

 

 1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V těchto VOP.

 

 1. Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) v hotovosti při ukončení ubytování nebo  ve lhůtě splatnosti
  v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne jeho vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

 

 1. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

 

 1. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

 

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele
  k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření,…atd.)

 

Článek V.

Storno podmínky

 

 1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

 

 1. Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.

 

 1. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

 

U individuálních rezervací

V případě zrušení rezervace v termínu od 48 hod. ode dne rezervace (počítáno od 14:00 v den rezervace) je zrušení bezplatné.

V případě zrušení rezervace v termínu od 24 hod. do 48. hod ode dne rezervace (počítáno od 14:00 v den rezervace) je zrušení ve výši 100 % ceny první noci rezervace.

V případě zrušení rezervace v termínu do 24 hod. ode dne rezervace (počítáno od 14:00 v den rezervace) je zrušení ve výši 100 % ceny celé rezervace.

 

U Skupinových rezervací (4 a více pokojů)

Storno poplatky ve výši 25 % celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě od 21 do 14 dnů před termínem nástupu ubytování skupiny

 

Storno poplatky ve výši 50 % celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě od 13 do 8 dnů před termínem nástupu ubytování skupiny

 

Storno poplatky ve výši 100 % celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě 7 a méně dnů před nástupem ubytování skupiny a také v případě nedojezdu skupiny.

 

 1. Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování a bufetovou snídani, magistrátní poplatek a DPH v zákonné výši.

 

 1. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) s 14-ti denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

 

Článek VI.

Reklamace služeb

 

 1. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však následující den, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek
  a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.

 

Článek VIII.

Jurisdikce

 1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

Článek IX.

Vyšší moc

 

 1. Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

 

Článek X.

Další ujednání

 

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele
  i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti. Společnost se zavazuje při odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, klientům vrátit.

 

 1. Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci
  s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.

 

 1. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. 

 

 1. Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v maximální hodnotě 20 000CZK) slouží trezor na recepci. Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v hotelu mimo trezor.

 

 1. Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši €100/2500 CZK za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.

 

 1. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na  jeho náklady zpět při platbě předem.

 

 1. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

 

 1. Hotel (provozovatel) je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech).

 

 1. Při výrazném znečištění pokoje je host povinen doplatit poplatek za speciální úklid a nákup nových lůžkovin dle rozsahu způsobené škody.

 

 1. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

 

 1. V případě, že host platí ubytování v hotovosti, tak je povinen uhradit při check-in garanci ve výši 100% ubytování.

 

    13. Platba na fakturu musí být hlášena předem nebo nejpozději v den ubytování. Zpětné vystavování faktur není možné.

 

 

 

 

 

Článek XI.

Závěrečné ustanovení

 

 1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 3. 2024.